Algemene leveringsvoorwaarden Ellen Snel Tuinontwerpen
Artikel 1: geldigheid van deze voorwaarden.
1.1	Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Ellen Snel Tuinontwerpen, hierna 
	te noemen E.S.T. 
1.2 	Bijzonder van de voorwaarden van E.S.T. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn 
	overeengekomen.
1.3	De werkzaamheden worden ofwel in regiewerk ofwel in aangenomen werk uitgevoerd. Onder regiewerk wordt 
	verstaan uurloonwerk, waarbij het daadwerkelijke aantal uren wordt gefactureerd naar bekend uurloontarief.
Artikel 2: aangenomen werk.
2.1	Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, 
	eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling. 
2.2	Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, 
	met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2.3	Tenzij anders overeengekomen, is E.S.T. gehouden de aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.
Artikel 3: aanbiedingen.
3.1	Alle overige aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2	Mondelinge aanbiedingen door E.S.T. zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4: afspraken. 
	Afspraken of overeenkomsten met samenwerkende derden van E.S.T. binden de laatste niet, 
	voor ze niet door E.S.T. zijn bevestigd.
Artikel 5: overeenkomst.
5.1	De overeenkomst van koop en verkoop van (natuurlijke) goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst 
	bindend voor E.S.T. door diens bevestiging.
5.2	Elke met E.S.T. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat E.S.T. van voldoende 
	kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter diens beoordeling. Opdrachtgever 
	zal toestaan dat E.S.T. zonodig informatie betreffende hem of haar opvraagt, waarvoor E.S.T. zich zal wenden 
	tot de daartoe erkende en bevoegde instanties, zoals bijvoorbeeld Graydon te Amsterdam.
5.3	Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsook gegevens in drukwerken, 
	tekeningen, afbeeldingen e.d. die door E.S.T. bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn voor die laatste niet bindend en 
	worden te goeder trouw gegeven.
	Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet 
	worden gekopieerd, noch aan derden ter beschikking - of ter hand worden gesteld, of dat van de inhoud daarvan 
	aan derden mededeling wordt gedaan.
Artikel 6: algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
6.1	E.S.T. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze 
	uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6.2	Eventuele toepasselijkheid van bovengenoemde voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene 
	voorwaarden van E.S.T. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/ 
	of derden.
6.3	Algemene voorwaarden worden slechts door E.S.T. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts 
	toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld 
	worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 7: intellectuele eigendomsrechten.
7.1	Op alle door E.S.T. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele 
	eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke 
	schriftelijke toestemming van E.S.T. 
7.2	De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom 
	van E.S.T. en dienen op diens verzoek geretourneerd te worden.
7.3	Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd 
	van € 5.000,- onverminderd het recht van E.S.T. om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 8: verplichtingen van E.S.T.
8.1	E.S.T. is verplicht het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8.2	E.S.T. aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en 
	toewijzingen, tijdig worden verleend.
Artikel 9: verplichtingen van de opdrachtgever.
9.1	De opdrachtgever zorgt ervoor dat E.S.T. tijdig kan beschikken over:
        A:	de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en 
	beschikkingen enz.), zonodig in overleg met E.S.T.
        B:	het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
        C:	voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen, materialen en 
	werktuigen.
        D: over aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het    
	werk benodigde energie.
        E: over tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen enz.
        F: 	over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs openbare wegen.
9.2	De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektriciteit en opslagruimte voor materialen 
	e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9.3	Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/ of de uitvoering van bepaalde onderdelen aan zich 
	heeft voorbehouden, is hij/ zij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9.4	Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever 
	verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor E.S.T. voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening 
	worden gebracht.
Artikel 10: extra onvoorziene kosten.
10.1	In alle gevallen wordt door E.S.T. onder grond verstaan: niet verontreinigde grond. Alle kosten van verlet, onderzoek, 
	verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht 
	heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan 
	vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses. 
10.2	Indien bij opruim- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij
	kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgaven van E.S.T. , tenzij de opdrachtgever van 
	tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens de naam, 
	hoeveelheden en locaties van de betreffende stoffen vermeld moeten zijn.
Artikel 11: uitbesteding van werk aan derden.
	Opdrachtgever machtigt E.S.T. om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst 
	tijdstip te laten uitvoeren. Daarbij moet wel sprake zijn van een voor opdrachtgever redelijke termijn, indien er 
	werkzaamheden aan derden worden uitbesteed.
Artikel 12: prijzen.
12.1	Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de 
	lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen recht algehele verrekening te verlangen.
12.2	Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
12.3	Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen recht 
	algehele verrekening te verlangen.
Artikel 13: materialen.
13.1	Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
13.2	(Natuurlijke) goederen die E.S.T. tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan haar 
	toevallen, eventueel tot billijke verrekening.
13.3	Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling 
	of een levering buiten de toelaatbare grenzen valt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 
	Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door E.S.T. doorgeleverde artikelen 
	of (natuurlijke) goederen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 14: meer- en minderwerk.
14.1	Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14.2	Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, mondeling of schriftelijk opgedragen, 
	komt voor verrekening in aanmerking.
14.3	Door E.S.T. te maken kosten, welke hun oorzaak vinden buiten diens schuld, kunnen aan de opdrachtgever in 
	rekening worden gebracht.
14.4	De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 15: fouten en annuleren.
15.1	Fouten in maatvoering, aantallen etc., in ontwerpen en/ of beplantingsplannen, gemaakt door E.S.T. zullen 
	kosteloos worden hersteld, echter opdrachtgever is wel gehouden de kosten voor het ontwerp c.q. beplantingsplan te 
	betalen volgens factuur.
15.2 	Fouten in ontwerpen en/ of beplantingsplannen ontstaan door onvolledige, danwel incorrecte maten, aangeleverd 
	door opdrachtgever, mondeling ofvia (kavel)tekeningen zijn niet voor rekening voor E.S.T.
15.3 	Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en /of de natuurlijke goederen weigert af te nemen, of geen gebruik 
	maakt van ontwerp en/ of beplantingsplan, is hij verplicht de door E.S.T. reeds aangeschafte materialen en grondstoffen,
	 al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen. 
	Tevens is hij jegens E.S.T. gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts 
	verplicht E.S.T. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /of de 
	weigering van de (natuurlijke) goederen.
15.4	Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt E.S.T. zich alle rechten voor om volledige nakoming 
	van de overeenkomst en /of schadevergoeding te vorderen.
15.5	Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om 
	gegeven opdrachten te annuleren, tenzij zo tussen opdrachtgever en E.S.T. schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 16: opleveringstermijnen.
16.1	De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 
	Bij niet tijdelijke oplevering dient de opdrachtgever E.S.T. schriftelijk in gebreke te stellen.
16.2	De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor E.S.T. geen beletselen zijn de uitvoering van het 
	werk ter hand te nemen, zoals ziekte, (extreme) weeromstandigheden e.d.
16.3	Wanneer bestelde (natuurlijke) goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever 
	zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 17: oplevering en garanties.	
17.1	Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop E.S.T. dit de opdrachtgever schriftelijk of mondeling 
	heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het ontwerp, aangelegde en /of opgestelde bouwwerk in ontvangst dan wel 
	gebruik heeft genomen.
17.2	Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, 
	welke E.S.T. niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere
	omstandigheden, zoals in het artikel "overmacht" genoemd.
17.3	Op zelfwerkzaamheden door opdrachtgever wordt in het algemeen geen enkele garantie gegeven. Dit geldt eveneens 
	wanneer mocht blijken dat er verzuim is in het regulier onderhoud van een tuin.
17.4	E.S.T. geeft een garantie voor maximaal één groeiseizoen, met een maximum van 12 maanden. Onder groeiseizoen 
	wordt verstaan de periode in een kalenderjaar, gerekend van maart tot en met november.
Artikel 18: reclame.
18.1	Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de (natuurlijke) goederen, deze grondig 
	te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan E.S.T. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
18.2	Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering E.S.T. wijst op gebreken, 
	die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het 
	gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18.3	E.S.T. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke 
	verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18.4	Indien de reclame naar het oordeel van E.S.T. juist is, zal deze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten 
	hoogste de factuurwaarde van de geleverde (natuurlijke) goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken 
	worden verholpen, dan wel opnieuw geleverd en geplant.
Artikel 19: aansprakelijkheid.
19.1	E.S.T. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
	overmacht, zoals in artikel 20 van deze voorwaarden is omschreven. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn 
	ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, vallen eveneens niet onder de 
	aansprakelijkheid van E.S.T. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud en normale behandeling van de 
	geleverde zaken worden niet vergoed, omdat hierbij nimmer aansprakelijkheid aanvaard kan worden door E.S.T. 
	Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van 
	buitenaf, houtaantastende schimmels, hout- en plantaantastend ongedierte e.d. zijn nimmer voor rekening van E.S.T. 
	Tenslotte is E.S.T. nimmer gehouden tot vergoeding van enige andere van buitenaf komende oorzaak.
19.2	E.S.T. is aansprakelijk, voor zover diens verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade 
	aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en /of eigendommen van de opdrachtgever 
	en /of derden, voor zover ontstaan door E.S.T. of door hen die door E.S.T. te werk zijn gesteld op de door E.S.T. 
	opgedragen werken. Hieronder vallen niet zelfstandigen of samenwerkende bedrijven of derden.
19.3	E.S.T. zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, 
	zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
19.4	Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk 
	zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schades, van welke aard ook, 
	die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, 
	waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het 
	gevolg is van nalatigheden aan de zijde van E.S.T.
19.5	Werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen van opdrachtgever hebben automatisch tot gevolg dat schades 
	als gevolg van werkzaamheden aan deze zaken nimmer tot aansprakelijkheid leiden. Dit geldt ook voor gevolgschades.
 	Eén en ander is ook uitgesloten, indien deze (graaf) werkzaamheden door derden, in opdracht van E.S.T. 
	worden uitgevoerd.
Artikel 20: overmacht. 
20.1	Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, 
	zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij 
	transport naar E.S.T. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van E.S.T., 
	ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, 
	storingen en ongevallen in hetbedrijf of in de middelen van vervoer van E.S.T., dan wel in de middelen van vervoer 
	van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijzigingen in de feitelijkeomstandigheden 
	meebrengen, leveren voor E.S.T. overmacht op, die E.S.T. ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, 
	zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20.2	E.S.T. is in deze gevallen of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, om of de 
	koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering en levering van werk, te annuleren of deze op te schorten, 
	respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de 
	opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestaties te betalen. Op reeds gedane aanbetalingen door opdrachtgever, 
	waardoor zaken zijn aangekocht, kan opdrachtgever zich niet beroepen op een eventueel recht op terugbetaling van een 
	reeds gedane aanbetaling.
Artikel 21: eigendomsvoorbehoud.
21.1	Zolang E.S.T. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk 
	of van de koop/ verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de 
	geleverde goederen eigendom van E.S.T.
21.2	E.S.T. heeft het recht deze goederen/ zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever 
	zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van 
	faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21.3	Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken/ goederen, zijn de opdrachtgever 
	verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 22: wanprestatie en ontbinding.
22.1	Indien de opdrachtgever zich op enigerlei wijze schuldig maakt aan wanprestatie of wangedrag, zal hij daardoor 
	alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het 
	Burgerlijk Wetboek zal E.S.T. in geval van wanprestatie of wangedrag het recht hebben zijn verplichtingen uit de 
	gesloten overeenkomst op te schorten of die overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden 
	te verklaren, zulks naar diens keuze. 
22.2	De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft E.S.T. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van 
	faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft 
	aangevraagd of heeft verkregen, zijn ontroerende goederen/ zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is 
	getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland 
	metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die E.S.T. op de opdrachtgever heeft, 
	terstond opeisbaar zijn.
Artikel 23: betaling. 
23.1	Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij 
	schriftelijk anders is overeengekomen.
23.2	E.S.T. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door 
	haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1.25% te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending 
	van de facturen. Tevens kan E.S.T. bij de tweede herinneringsfactuur administratiekosten en de daarover
	berekende omzetbelasting in rekening brengen. Betaald opdrachtgever deze factuur niet tijdig, dan kan E.S.T.
	opdrachtgever aangetekend in gebreke stellen en de daarvoor gemaakte kosten in rekening brengen.
23.3	E.S.T. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel 
	gerechtelijk als buitengerechtelijk, door niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten 
	van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23.4	De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een 
	minimum van €35,- Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch 
	advies en bijstand.
Artikel 24: geschillen.
24.1	Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de 
	enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van E.S.T. , 
	indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgelijke Rechter daartoe bevoegd is.
24.2	De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van E.S.T, onverlet, om een geschil 
	naar aanleiding van een overeenkomst voor te leggen aan een Raad van Arbitrage, indien deze voor dergelijke 
	zaken in Nederland beschikbaar is.

 

© Ellen Snel Tuinontwerpen te Enschede